Luật thi đấu

Robotacon 2017 bao gồm 7 bảng dành cho 3 cấp:

1. Cấp tiểu học: học sinh tuổi dưới 12 (sinh từ 01/01/2007 về sau)

– Bảng A1 – Robot đá bóng

– Bảng A2 – Robot kéo co

2. Cấp Trung học Cơ sở (mở rộng cho cấp Tiểu học): học sinh tuổi dưới 15 (sinh từ 01/01/2002 trở về sau)

– Bảng A3 – Robot lập trình cơ bản

– Bảng A4 – Robot lập trình nâng cao

– Bảng A5 – Robot kéo co

3. Cấp Trung học Phổ thông (mở rộng cho cấp 2): học sinh tuổi dưới 18 (sinh từ 01/01/2000 về sau)

– Bảng A6 – Robot lập trình

4. Bảng Sáng tạo (học sinh từ 8 – 17 tuổi)