Trường

QUY ĐỊNH LỚP HỌC

(Tại trường học)

Học viên tham gia câu lạc bộ cần thực hiện các quy định sau đây:

Điều 1: Đúng giờ

 1. Học viên vào lớp đúng giờ quy định.
 2. Học viên đến trễ phải xin phép.

Điều 2: Đi học chuyên cần, nghỉ học phải xin phép

 1. Học viên nghỉ học phải xin phép trực tiếp với giáo viên phụ trách.
 2. Học viên nghỉ học có phép không quá 2 buổi/khóa học.
 3. Học viên được bảo lưu thời gian học không quá 3 tháng với lý do chính đáng (giấy ốm, giấy nhập học,…) và không được hoàn trả tiền học phí.

Điều 3: Dụng cụ, giáo trình học, cơ sở vật chất

 1. Học viên mang theo tập vở và bút để ghi chép.
 2. Học viên tự bảo quản các dụng cụ trong quá trình học, tránh để lẫn lộn với các bạn học.
 3. Học viên có ý thức tự kiểm tra dụng cụ trước và sau các buổi học.
 4. Học viên phải làm bài kiểm tra giữa khóa và cuối khóa theo phân phối của chương trình.

Điều 6: Khen thưởng                               

 1. Một học sinh suất sắc nhất lớp do giáo viên đề xuất dựa trên tiêu chí:
 • Điểm cộng trong các buổi học và điểm bài thi cuối khóa.
 • Đi học chuyên cần: số buổi tham gia lớp học ≥ 11 buổi.
 1. Học sinh xuất sắc nhất lớp được:
 • Một phần quà đối với lớp học có sĩ số ≥ 20 học sinh.
 • Áo STEM đối với lớp học có sĩ số ≥ 10 học sinh.
 1. Quy định về cấp giấy chứng nhận:
 • Học sinh tham gia khóa học từ 10 buổi trở lên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

            STEM EDUCATION CENTER